Budgetcoach Totaal

AVG Verklaring

Budgetcoach-Totaal gevestigd aan de Kruisakkers 2 unit 8 4613 BV Bergen op Zoom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Budgetcoach-Totaal
Kruisakkers 2 unit 8
4613 BV Bergen op Zoom

www.budgetcoach-totaal.nl

J.M Polen is de Functionaris Gegevensbescherming van Budgetcoach-Totaal.

Zij is te bereiken via info@budgetcoach-totaal.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Budgetcoach-Totaal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Adresgegevens

- Land

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Geslacht

- Burgerlijke Staat

- Burgerservice nummer

- Bankrekeningnummer

- Woonsituatie

- Naam eventuele partner

- Namen kinderen

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ook kan gevraagd worden:

- Lidmaatschap van een vakbond

- Gegevens over gezondheid

- Salarisgegevens

- Kopie paspoort

- Burgerservicenummer

- Strafrechtelijke gegevens of veroordelingen

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@budgetcoach-totaal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Budgetcoach-Totaal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Het aangaan van een overeenkomst voor inkomensbeheer

- Aanvragen van informatie

- Contact instanties

 

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Budgetcoach-Totaal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Budgetcoach-Totaal gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Nomadesk registratiesysteem persoonsgegevens voor het verwerken van onze processen, persoonsgegevens die vastliggen in ons dossier.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Budgetcoach-Totaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, dan wel op grond van de wet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden

Budgetcoach-Totaal verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Budgetcoach-Totaal gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Budgetcoach-Totaal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@budgetcoach-totaal.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Budgetcoach-Totaal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Budgetcoach-Totaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@budgetcoach-totaal.nl

Toestemming

Door de informatie en diensten van Budgetcoach-Totaal te gebruiken , gaat u akkoord met onze privacy verklaring en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens alleen voor het doel waar u ze voor verstrekt. We zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden.

Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen of vragen hebt over de privacy verklaring specifiek of onze site www.budgetcoach-totaal.nl, kunt u ons benaderen via email. Ons emailadres is: info@budgetcoach-totaal.nl