Budgetcoach Totaal

Algemene voorwaarden

 
Artikel 1 Toepassing

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn, tenzij anders overeengekomen,
van toepassing op alle offertes, prijsopgaven en overeenkomsten van Budgetcoach-Totaal en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van de voorbereidende als uitvoerende aard.Artikel 2 Offerte en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van Budgetcoach-Totaal zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Budgetcoach-Totaal gerechtigd het aanbod te wijzigen.

2.2 Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij Budgetcoach-Totaal mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

2.3 Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en Budgetcoach-Totaal de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben door middel van een ondertekende offerte, opdrachtbevestiging en/of overeenkomst.

2.4 De verplichtingen van Budgetcoach-Totaal gaan nooit verder dan door Budgetcoach-Totaal schriftelijk is bevestigd.


Artikel 3 Medewerking door cliënt

3.1 Cliënt zal Budgetcoach-Totaal steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

3.2 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Budgetcoach-Totaal verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

3.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in artikel 3.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 3.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is Budgetcoach-Totaal bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.


Artikel 4 Uitvoering

4.1 Budgetcoach-Totaal neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

4.2 Budgetcoach-Totaal zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van Budgetcoach-Totaal bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 5 Honorarium en betaling

5.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur, per dagdeel, per dag of een vast honorarium overeenkomen.

5.2 Alle tarieven zijn exclusief reis- en verblijfkosten, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.

5.3 Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Budgetcoach-Totaal aan te wijzen bankrekening.


5.4 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Budgetcoach-Totaal is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.


5.5 Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van Budgetcoach-Totaal dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.Artikel 6 Overmacht

6.1 Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Budgetcoach-Totaal opgeschort. In dat geval is Budgetcoach-Totaal verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Artikel 7 Geheimhouding

7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. 


Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van Budgetcoach-Totaal wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt Budgetcoach-Totaal onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Budgetcoach-Totaal ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.


8.2 Budgetcoach-Totaal is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welke Budgetcoach-Totaal, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.


8.3 Cliënt zal Budgetcoach-Totaal vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.Artikel 9 Annulering en beëindiging

9.1 Budgetcoach-Totaal behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk kosteloos te annuleren. Budgetcoach-Totaal dient de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.


9.2 Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn. 


Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen 

10.1 Alle overeenkomsten met cliënten zijn onderworpen aan Nederlands recht. 

10.2 Alle geschillen welke tussen 
Budgetcoach-Totaal en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te  Breda.


10.3 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.


Artikel 11 Slotbepaling

11.1 Budgetcoach-Totaal is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst versie van de algemene voorwaarden die op de website www.Budgetcoach-Totaal.nl vermeld staan. 


11.2 Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Budgetcoach-Totaal.